Ελληνική Θεαμάτων: Εταιρικό προφίλ

 


Σκοπός της εταιρίας είναι:

1) Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως αιθουσών όπου λαμβάνουν χώρα καλλιτεχνικές εκδηλώσεις (συναυλίες, μουσικοθεατρικές, θεατρικές παραστάσεις) και χώρων τέχνης εν γένει (θέατρα, κινηματογράφοι, εκθεσιακοί χώροι, χώροι πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.λπ.)
2) Η παραγωγή, αναπαραγωγή, διανομή και διάθεση στο κοινό, παρουσίαση, εκμίσθωση και εν γένει εμπορία, κάθε είδους ηχογραφημάτων, υλικών φορέων ήχου κάθε μορφής (όπως ενδεικτικά, ψηφιακών δίσκων, COMPACT DISK, CD ROM, CDV, MINIDISK, DAT, DCC, DVD, AUDIO, SUPER AUDIO CD κ.λπ., δίσκων, κασετών, μαγνητικών ταινιών, όπου εγγράφονται έργα με μουσικό περιεχόμενο), καθώς και υλικών φορέων ήχου και εικόνας (όπως DVD κ.λπ.), και η εκμετάλλευση παρεμφερών εργασιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
3) Η εμπορική εκμετάλλευση (μέσω αδειών χρήσης) πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων πάσης φύσεως στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
4) Η παραχώρηση σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με αντάλλαγμα χρήσης, και εν γένει εκμετάλλευσης, κάθε είδους υλικών φορέων ήχου ή ήχου και εικόνας.
5) Η εμπορική εκμετάλλευση των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η εκπόνηση μελετών επιχειρηματικής σκοπιμότητας και η εκτέλεση παρεμφερών με τις παραπάνω δραστηριότητες εργασιών.
6) Η παραγωγή, διανομή και διάθεση στο κοινό παντός είδους αντικειμένων που έχουν αναφορά στις εκάστοτε παραστάσεις που εκμεταλλεύεται η εταιρεία (είδη ρουχισμού, κούπες, μολύβια κ.λπ.).
7) Η παραγωγή και αναπαραγωγή οπτικοακουστικών έργων, όπως κινηματογραφικών ταινιών, τηλεοπτικών προγραμμάτων, βιντεοκασετών κ.λπ. και η παντός είδους εμπορία τους (τηλεόραση, video, cdv, cd-rom κλπ) στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
8) Η τεχνική επεξεργασία οπτικοακουστικών έργων δια μηχανημάτων επεξεργασίας και αναπαραγωγής εικόνας και ήχου.
9) Η εισαγωγή οπτικοακουστικών έργων και η αντιπροσώπευση επιχειρήσεων του εξωτερικού και του εσωτερικού στο χώρο της οπτικοακουστικής βιομηχανίας με σκοπό τη διανομή των οπτικοακουστικών προγραμμάτων τους στην Ελλάδα.
10) Η μελέτη, ανάπτυξη, παραγωγή και εκμετάλλευση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων, υπηρεσιών και πνευματικών έργων, στο διαδίκτυο (ΙΝΤΕΡΝΕΤ).
11) Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση και εκμετάλλευση κυλικείων θεατρικών και κινηματογραφικών αιθουσών.
12) Η παραγωγή θεατρικών παραστάσεων, τηλεοπτικών παραγωγών, η παραγωγή ή και διοργάνωση συναυλιών και πάσης φύσεως εκδηλώσεων.
13) Η δημιουργία, εξοπλισμός, οργάνωση και εκμετάλλευση ειδικών χώρων (studio) για την παραγωγή και εκμετάλλευση οπτικοακουστικών έργων περιλαμβανομένων και των διαφημιστικών μηνυμάτων.
14) Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση κέντρων διασκέδασης, μπαρ, εστιατορίων και πάσης φύσεως χώρων αναψυχής.
15) Η επ’ αντιπαροχή ή επ’ ιδίων ακινήτων ανάληψη και εκτέλεση τεχνικών ή οικοδομικών εργασιών, η καθ’ οιονδήποτε τρόπο ανέγερση κτιρίων και γενικώς η ενέργεια πάσης φύσεως οικοδομικής ή τεχνικής εργασίας), καθώς και η κατασκευή, ανακατασκευή και διαμόρφωση πάσης φύσεως αιθουσών όπου λαμβάνουν χώρα καλλιτεχνικές εκδηλώσεις
16) Η παροχή λογιστικών υπηρεσιών, διοίκησης επιχειρήσεων, καθώς υπηρεσίες συμβούλων σε φυσικά και νομικά πρόσωπα στο χώρο των δραστηριοτήτων της εταιρίας.
Β. Προς επίτευξη του σκοπού της η εταιρία δύναται:
α) να συμμετέχει σε εταιρίες οιουδήποτε εταιρικού τύπου, υφιστάμενες ή μέλλουσες να συσταθούν, που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό με την εταιρεία.
β) να δημιουργεί υποκαταστήματα, να διορίζει αντιπροσώπους στην ημεδαπή και αλλοδαπή, να αναπτύσσει-εφαρμόζει συστήματα δικαιόχρησης είτε ως εντολέας είτε ως εντολοδόχος.
γ) να ασκεί οποιαδήποτε συναφή δραστηριότητα, να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συνεργασίες με κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση ή επιχειρηματικό σχήμα ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους, να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ή να αναλαμβάνει με απευθείας ανάθεση εργασίες που άπτονται του σκοπού της και οι οποίες θα ανατίθενται σε αυτήν από κάθε τρίτο πρόσωπο, περιλαμβανομένων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, Δήμων ή Κοινοτήτων, Νομαρχιών και κάθε οργανισμού του ευρύτερου δημοσίου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης, να ιδρύει η ίδια ή να συμμετέχει ή συνεργάζεται με άλλα νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις ή επιχειρηματικά σχήματα της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς τους, το είδος, την μορφή και την έκταση της συμμετοχής ή της συνεργασίας, να παρέχει την εταιρική εγγύησή της ή άλλης μορφής ασφάλεια επί περιουσιακών στοιχείων της, να μεριμνά για την έκδοση πάσης φύσεως εγγυήσεων, εγγυητικών επιστολών ή την παροχή άλλου είδους ασφάλειας από και προς τρίτους υπέρ τόσο της εταιρείας όσο και υποδειχθησομένων από την εταιρεία προσώπων.